Turistický kurz pro 6. ročník + storno podmínky

V letošním školním roce bude probíhat Turistický kurz v Krkonoších pro 6. ročník v termínu 27. 5. – 31. 5. 2019. Základní informace žáci dostali přímo s přihlášením na tuto akci.

Kontaktní osoba, vedoucí zájezdu: Jarmila Tomášková (tomaskova@lupacovka.cz)

Zde naleznete další materiály:

Dále uvádíme storno podmínky tak, jak jsou uvedeny ve smlouvě a požadovány ubytovatelem:

ÚHRADA CELKOVÉ CENY A STORNO PODMÍNKY

  1. Objednatel se zavazuje uhradit Provozovateli Celkovou cenu následujícím způsobem:
  • 50 % Celkové ceny nejpozději do 15 dnů od vystavení zálohové faktury,
  • zbylou část ve výši 50 % Celkové ceny uhradí Objednatel po dohodě s Provozovatelem oproti vystavené konečné faktuře, a to nejpozději do 15 dnů od jejího vystavení.
  1. Objednatel i Provozovatel jsou oprávněni od této Smlouvy písemně odstoupit s tím, že odstoupení je účinné okamžikem řádného doručení projevu vůle druhé straně. Pro případ odstoupení od této Smlouvy (resp. zrušení rezervace) ze strany Objednatele si smluvní strany sjednávají následující stornopoplatky:
  • za storno rezervace v období 60-31 dní před sjednaným začátkem pobytu bude účtován stornopoplatek ve výši 50 % z Celkové ceny;
  • za storno rezervace v období 30-15 dní před sjednaným začátkem pobytu bude účtován stornopoplatek ve výši 75 % z Celkové ceny;
  • za storno rezervace v období 14-0 dní před sjednaným začátkem pobytu bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % z Celkové ceny.

Provozovatel je oprávněn jednostranně započíst nárok na stornopoplatek proti nároku Objednatele na vrácení jím uhrazené části Celkové ceny.

Objednatel je oprávněn v den nástupu snížit počet ubytovaných osob oproti počtu sjednanému v této Smlouvě až o 10 % (zaokrouhluje se dolů na celou osobu), s tím, že o tento počet odhlášených osob se poměrně sníží Celková cena. Objednatel je však povinen Provozovateli prokázat nezpůsobilost přihlášených účastníků kurzu k nástupu k pobytu (potvrzení od lékaře apod.). Pokud tak Objednatel neučiní, nemá na poměrné snížení Celkové ceny nárok.


Také upozorňujeme, že při předčasném ukončení a odjezdu nelze požadovat vrácení části finančních prostředků za ubytovací služby (pokud nedojde k domluvě s ubytovatelem) a zejména nevyužitou hromadnou přepravu – autobus – děkujeme za pochopení.